Actievoorwaarden
Facebookactie “win 6000 gepersonaliseerde Europochette® bestekzakjes”

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Europochette Group NV gevestigd te Kasteleinsstraat 13A, 9150 Kruibeke, België (Hierna: Europochette Group”) georganiseerde Actie.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden.
1.3 Europochette Group is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Europochette Group daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Europochette bekend gemaakt worden aan de hand van berichtgeving via sociale media.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, Is Europochette Group gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op Zondag 18 november 2018 om 00.00u en eindigt op 31 december 2018 om 23.59 uur. De winnaar wordt bekend gemaakt voor 31 januari 2019 aan de hand van persoonlijke berichtgeving en via sociale media met diens toestemming.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.
1.7 Alleen de winnaar zal gevraagd worden bijkomende persoonsgegevens op te geven die gebruikt zullen worden voor de afhandeling van deze win actie. Persoonsgegevens worden door Europochette Group bewaard en gebruikt conform diens privacy policy.
1.8 Facebook heeft zelf niets met de win-actie te maken noch wordt de promotie op een enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

2. De Actie
2.1 Win 6000 gepersonaliseerde Europochette® bestekzakjes én krijg een speciale feature van uw zaak op onze sociale media kanalen. Het enige wat u moet doen om kans te maken? Volg Europochette Group op Instagram & Facebook en deel onze pagina.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in België, Nederland en Luxemburg geregistreerde rechtspersonen en woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Enkel volledige deelnames worden aanvaard. Het onderdeel “deel onze pagina” is geen bindende voorwaarde van de actie. Deelnemers zijn bijgevolg niet verplicht de actie en/of Europochette Group facebook pagina te delen op hun persoonlijke pagina.
3.5 Europochette Group is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Werknemers van Europochette Group en gelieerde (rechts)personen en hun inwonende familieleden, alsmede  personen die direct betrokken zijn bij deze Actie) en hun inwonende familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
4. De Prijzen
4.1 Eenmalig gratis 6000 stuks van bestekzakje type CTK met gepersonaliseerd design incl. verzending. Levertermijn 6 weken na goedkeuring design.
5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
5.2 Na afloop van de actieperiode zal uit alle deelnemers door een onafhankelijk persoon de winnaar geselecteerd worden. Uiterlijk 15 januari 2019 zal de winnaar via facebook bekend gemaakt worden
5.3 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Europochette Group. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
5.4 De winnaar van de prijs geeft Europochette Group toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke andere persoonsgegevens te delen met onze leveranciers en andere derden om het verstrekken van de prijs mogelijk te maken.
6. Publiciteit
6.1 De winnaar van de prijs geeft Europochette Group toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Europochette Group verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Europochette Group heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
7. Klachten
7.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Europochette Group
7.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving rond loterijen, kansspelen en wedstrijden. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Wetgeving kan een schriftelijke klacht indienen bij:

De Kansspelcommissie
Kantersteen 47
1000 Brussel

 

v.u. Europochette Group NV, Kasteleinsstraat 13A, 9150 Kruibeke, België